Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest zakup i montaż kotła na węgiel, który spełnia poniższe warunki zgodne z rozporządzeniem UE.

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz przypadkami zakupu kotłów na węgiel niespełniających wymagań programu Czyste Powietrze przypominamy, że:

kocioł na węgiel musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
kocioł na węgiel musi posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B, wynikającą z etykiety oraz karty produktu zgodnych z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne;
dofinansowanie dotyczy wyłącznie kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
kocioł na węgiel nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz musi być pozbawiony możliwości montażu tych elementów.