Burmistrz Chodcza zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy, właścicieli zwierząt domowych (w szczególności psów) o przestrzeganie ustawy o ochronie przyrody jak również Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/170/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Przypomina, że do obowiązków właścicieli psów należą m.in.:
- sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez nadzoru, jeżeli nie znajdują się na terenie ogrodzonym lub w pomieszczeniu zamkniętym, w kojcu lub na uwięzi,
- wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, na tereny przeznaczone do użytku publicznego,
- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z miejsc publicznych,
- oznaczenie wejścia na posesję, na której znajduje się pies tabliczką ostrzegawczą „Uwaga pies” lub podobnej treści.
Skutkiem nie dostosowania się do w/w przepisów może być skierowanie wniosku na Policję o ukaranie właściciela zwierzęcia.

Przypominamy, że 15 listopada 2018 roku w życie weszły znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 roku. Artykuł 77. kodeksu wykroczeń brzmi:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Każdy właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje karne oraz finansowanie za szkody wyrządzone przez zwierzę na osobie lub mieniu.

Dlatego w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie wspomnianych wcześniej zasad i przepisów. Dbajmy o siebie nawzajem i szanujmy zdrowie i spokój współmieszkańców.