W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Cel ogólny 3 LSR
Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku dnia 23 grudnia 2020 ogłosi konkurs na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - inicjatywy LEADER.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: http://kujawiaki.pl/2483-informacja-23.html

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.
Aby móc ubiegać się o pomoc:

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU
INFORMUJE O ODWOŁANIU DYŻURÓW DORADCÓW KLIENTA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 R.
TERMINY (WIZYTY) WYZNACZONE NA POWYŻSZY OKRES DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ (ZOSTAŁY ANULOWANE).
O EWENTUALNYCH NOWYCH TERMINACH PUP WE WŁOCŁAWKU BĘDZIE
ZAWIADAMIAŁ SWOICH KLIENTÓW INDYWIDUALNIE.
DO KOŃCA CZERWCA 2021 R. I OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII, URZĄD PRACY
NIE PLANUJE SPOTKAŃ TERENOWYCH Z INTERESANTAMI.
W PRZYPADKU DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIMI PROPOZYCJAMI AKTYWIZACYJNYMI
(W TYM OFERTAMI PRACY), PUP BĘDZIE INFORMOWAŁ SWOICH KLIENTÓW ZDALNIE
(SMS, MAIL) LUB ZAPROSI W CELU WYDANIA STOSOWNEGO SKIEROWANIA.
INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ W PUP WE WŁOCŁAWKU:
TEL. 54 234 00 89, 234 00 90.
DANE O DZIAŁANIACH PUP I PROPOZYCJACH PRACY SĄ DOSTĘPNE NA
STRONIE INTERNETOWEJ: http://wloclawek.praca.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. , tj. czwartek tutejszy Urząd będzie nieczynny z uwagi na ustalony dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w zamian za Święto przypadające w sobotę 26 grudnia br.