Informujemy, że dnia 30 września br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Wicestarosta Włocławski - Jan Ambrożewicz, Radny Powiatowy - Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Marek Wiliński, Dyrektor PZD - Tadeusz Wiśniewski oraz przedstawiciele Gminy Chodecz: Burmistrz Chodcza - Jarosław Grabczyński, Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Agata Drzewiecka, Radny Rady Miejskiej w Chodczu- Roman Łuczak, Radny Rady Miejskiej w Chodczu - Wiesław Feliniak.
Przedmiotem spotkania było ustalenie ostatecznej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C na terenie naszej Gminy. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili, że oprócz poszerzenia obecnej jezdni do 5,5 m, zostanie wykonana również ścieżka pieszo-rowerowa.

W chwili obecnej, Starostwo ogłosiło przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji geodezyjno-prawnej i projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji ZRID dla zadania.
O postępach prac w tym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.

den

 

lo1

Informujemy, że trwa rekrutacja do drugiej grupy na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Bydgoszcz, 7 października 2020 r.

Informacja prasowa

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia, że nadal się uczą i złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia
5-letnie).