Fundusz drog samorzadowych

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka)”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 992 mb. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75m, odwodnienie oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 345 517,00 zł co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty robót budowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 30 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.