logo19032021

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadana pn.: „Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz.”

Wartość projektu: 1 240 000,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 001 052,00 zł

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz obejmująca remont świetlic wiejskich w  miejscowościach Brzyszewo, Kromszewice, Lubieniec, Pyszkowo, Zalesie oraz modernizację amfiteatru-estrady wraz z infrastrukturą towarzyszącą (widownia – tarasy widokowe, budynek socjalny, teren utwardzony, ciąg komunikacyjny, ścieżka pieszo-rowerowa) w miejscowości Chodeczek. W ramach projektu zaplanowano możliwie największe wykorzystanie potencjału istniejących obiektów. Zaprojektowano rozwiązania zapewniające wysoki komfort użytkownikom obiektów (m.in. docieplenie budynku, nowy system ogrzewania, nowe okładziny podłóg, malowanie wnętrz, zmiana układu funkcjonalnego wybranych obiektów, montaż nowych drzwi i okien w wybranych obiektach) oraz zwiększające bezpieczeństwo (nowe instalacje elektryczne, sanitarne, oświetlenie).

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze sołectw Brzyszewo, Kromszewice, Lubieniec, Pyszkowo, Zalesie i Chodeczek. Realizacja projektu umożliwi również wzrost aktywności społecznej, a także integrację i włączenie społeczne poprzez zapewnienie infrastruktury społecznej niezbędnej do wzmacniania relacji i więzi społecznych w sześciu sołectwach w Gminie Chodecz, w których wyznaczono obszary rewitalizacji. W budynkach świetlic wiejskich i amfiteatrze wraz zapleczem socjalnym realizowane będą zajęcia zmierzające do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do dnia 30.06.2022 r