Miasto i Gmina Chodecz w roku 2022 uzyskało następujące poziomy:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 32,6285 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 17,56%
• poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 23,11 %