Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

Celem ogólnym II LSR jest:

II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.

 

Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:

bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-295/19

Więcej informacji pod adresem: http://www.kujawiaki.pl/2157-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2019.html

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.
2. Sprawy bieżące. 

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

kupala3 a2

Zarządzenie