BIP 20191002 094646 001

BIP 20191002 094646 002

BIP 20191002 094646 003

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 października 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz.
2. Analiza Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Burmistrz Chodcza na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. jest udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2, pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przegląd mienia komunalnego.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych – zatrudnienie.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Więcej informacji na stronie kujawiaki.pl