Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019r. godz. 15:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
3. Analiza Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
4. Analiza Statutu sołectw w gminie Chodecz.
5. Analiza Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
6. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Zgodnie z podjęta uchwałą Nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i pełnieniu funkcji przewodniczącego tego zespołu, zwołuję posiedzenie na dzień 25 września 2019r. godz. 15:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Chodczu, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r. opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Zespołu

Ewa Kwiatkowska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 września 2019 roku godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
4. Analiza i opinia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Chodecz na I półrocze 2019r.
5. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

W DNIACH 05 I 06 WRZEŚNIA (CZWARTEK, PIĄTEK) W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU, UL. KALISKA 2 ODBĘDZIE SIĘ PODPISYWANIE PROTOKOŁÓW STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2019 R. ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW PROSI SIĘ O PRZYBYCIE.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Feliniak