Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach teren gminy Chodecz został uznany za zagrożony suszą. Według stanu na dzień 30.06.2019 susza wystąpiła na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie) w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie) w zbożach jarych. W związku z powyższym rolnicy posiadający w/w uprawy na wskazanych kategoriach gleb mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w pok. nr 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
Wniosek można pobrać ze strony bip.chodecz.pl w zakładce aktualności, w pok. 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2 w godzinach pracy Urzędu i od 10 lipca u sołtysów z terenu gminy Chodecz.
We wniosku należy rozpisać powierzchnie wszystkich upraw zgodnie z powierzchnią podaną we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Wniosek dostępny TUTAJ

Oświadczenie hodowcy o stratach w paszy TU

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.
W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.
Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.
Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dr Aleksandra Hadzik

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 lipca 2019 roku godz.9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2019r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Więcej informacji pod adresem: http://www.kujawiaki.pl/2163-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5-2019.html