Pismo

Otwarty konkurs ofert na organizację XXIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację XXIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku, natomiast odpowiedni nabór ofert został ogłoszony w systemie WITKAC.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert - ostateczny termin na złożenie aplikacji to dzień 2 sierpnia br. godz. 23:59:59. 

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o Konkursie pn. Najbardziej zadbane podwórko w Gminie Chodecz w 2024 roku”

1. Organizator konkursu: Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna

2. Przedmiot konkursu:

Wybranie najbardziej zadbanego podwórka na terenie Miasta i Gminy Chodecz w zakresie czystości i nasadzeń w 2024 roku.

3. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zintegrowanie mieszkańców z sąsiedztwa w ramach wspólnych działań na rzecz poprawy porządku i estetyki w obrębie własnego sąsiedztwa, jak również kształtowanie postaw ekologicznych.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BONU ENERGETYCZNEGO

Wniosek o przyznanie BONU ENERGETYCZNEGO należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku.

(pokój nr 7b – w podwórzu)  w godzinach od 8:00 do 13:00

 

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024r pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

BON ENERGETYCZNY jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo. Aby ubiegać się o  bon energetyczny dochód nie może przekroczyć kwoty:

- 2500 zł. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 1700 zł. na osobę  w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

 

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

 

 BON ENERGETYCZNY wynosi:

1) 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

BON ENERGETYCZNY, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r., wynosi:

1) 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa w ust. 1, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023r. na osobę (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

 

Wzór wniosku o wypłatę bony energetycznego

Klauzula informacyjna

 

bon energetyczny

 

zabawy na wodzie