Chodecz, dnia 06.06.2024 r.

ZP.6733.3.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

            Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.05.2024 r., uzupełniony w dniu 05.06.2024 r. złożony przez firmę Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu /adres w aktach sprawy/, reprezentowanej przez p. Pawła Ziółkowskiego zam./adres w aktach sprawy/zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicami kablowymi, wymianę transformatora na istniejącej stacji transformatorowej wraz z demontażem istniejących rozłączników bezpiecznikowych, demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce o nr ew. 17/1, 115/1, 115/2, 150, 507 obr. Miasto Chodecz, gm. Chodecz.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

           Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

INFORMACJA!!

W dniu 25.06.2024 r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz na temat programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska poinformują, jak otrzymać kredytowanie w ramach programu.

Serdecznie Zapraszamy!

Premie dla młodych rolników - Dnia 19 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
https://granty.pl/523459/

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:
– 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
– 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
– w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
– rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
– ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
– złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.
Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Termin składania wniosków:

16 sierpnia 2024r.

Konkurs kulinarny dla KGW „Ale ryba! - Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu kulinarnego „Ale ryba!".
Konkurs jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW. Organizatorem konkursu jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi".
https://granty.pl/523466/

Przebieg konkursu

Etap I – polega na przesłaniu przez Koło Gospodyń Wiejskich przepisu autorskiego dania, którego jednym z głównych składników jest karp lub sandacz.

Do drugiego etapu zostaną zaproszone 24 Koła Gospodyń Wiejskich.

Etap II – polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu przed Jury konkursowym dania, do którego przepis został przesłany w Etapie I.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2024 r. w Pałacu i Stadninie Koni w Walewicach

Na uczestników drugiego etapu konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi 20.000 zł.

Termin zgłoszenia:

30 czerwca 2024