Get Adobe Flash player

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CHODECZ

Burmistrz Chodcza informuje, że do dnia 28 lutego 2018 roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz. Wnioski można składać w sekretariacie /pok. 2/ Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz w godzinach pracy Urzędu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu ochrony środowiska oraz środków własnych gminy Chodecz.

Dodatkowych informacji w powyższych sprawach udziela pracownik UMiG Chodecz, P. Eugeniusz Nowakowski, pok 8, tel. 54 2848070, w. 27 lub 600 494 267.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru budowy (w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub pozwolenie na budowę (w przypadku wymiany pokrycia dachowego połączonego ze zmianą konstrukcji dachu) – dotyczy wniosków obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
2. Przy składaniu wniosku należy sprawdzić, czy przewidziane do wymiany pokrycie dachowe jest ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Chodecz – dotyczy wszystkich wniosków.

Wniosek

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA

Przypominamy o kończącym się terminie na składanie wniosków !!!

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego bezpośrednio przez producenta rolnego do Burmistrza Chodcza w terminie:

1) wnioski – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.- faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku
2) wnioski  – od 1 sierpnia 2018 r. – do 31 sierpnia 2018 r.- faktury VAT za okres od  1 lutego  2018 roku do 31 lipca 2018 r.

Niezbędne dokumenty:

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
3. imienne faktury VAT lub kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
4. umowy dzierżawy, w przypadku, gdy o zwrot ubiega się dzierżawca

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Zawiadomienie Komisja Oświaty, Zdrowia i Sportu

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Szczegóły konkursu

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia.

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
2. Spotkanie z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Chodczu.
3. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 roku, godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia Komisji w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 rok.
2. Opinia Komisji w sprawie zmian do WPF Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032.
3. Opinia Komisji w sprawie emisji obligacji na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Bezpłatne szkolenie dla rolników

informacja ARiMR- szkolenie