Get Adobe Flash player

SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zamieścił i na bieżąco aktualizuje monitoring suszy. Jest on dostępny pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0418063/

DOŻYNKI CHODECZ 2016

SZKOLENIE DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Kazimierz Kaca oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku zapraszają na szkolenie w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28 w sali nr 43. Omawiane będą zagadnienia związane z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń w aspekcie aktualnej sytuacji występowania tej jednostki chorobowej na terenie naszego kraju.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH

Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. W latach 90-tych, krótka definicja i cel PMŚ zawarte w ustawie o PIOŚ stanowiły jedyne ramy prawne dla funkcjonowania złożonego systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Zadania realizowane w ramach systemu były określane w wieloletnich programach PMŚ, zatwierdzanych przez kierownictwo Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwszy program obejmował lata 1992-1993, drugi 1994-1997, trzeci lata 1998 – 2002. W myśl znowelizowanej w 2001 roku ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska PMŚ realizowany jest na podstawie:

  • wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  • wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Obecnie obowiązujący program PMŚ na lata 2016 – 2020, obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych programów i dokumentów programowych.

Więcej informacji i Program Państwowego Monitoringu Środowiska TUTAJ

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2016r. godzina 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Omówienie spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017 SZPO w Chodczu, a w tym między innymi:
- informacja o zapisach uczniów z SP Cetty i SP Zalesie do SZPO Chodecz,
- sprawa organizacji dowozu dzieci z obwodów wyżej wymienionych placówek,

2. Sprawy bieżące.

Proszę o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej, w Chodczu na dzień 11 sierpnia 2016 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Czytaj więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2016r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian do WPF na lata 2016-2022.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki