Get Adobe Flash player

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu.

Podmioty uprawnione do otrzymywania zwrotu podatku akcyzowego:


Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1. właścicielami gruntów
2. posiadaczami samoistnymi gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów
4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kwotę podatku ustala się jako iloczyn oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego, która w 2017 r. wynosi 1,00 zł/litr z tym, że kwota podatku zwrotu nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego za 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86 zł.

Miejsce załatwiana sprawy:
Wydawanie wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków – pokój nr 8 - KASA
P. Lepka obsługuje sołectwa:
Sobiczewy, Chodecz, Chodeczek, Mstowo, Zbijewo, Psary, Wola Adamowa, Łanięta, Kromszewice, Strzyżki, Mielinek
M. Matuszewska obsługuje sołectwa:
Brzyszewo, Ignalin, Kubłowo, Lubieniec, Łania, Przysypka, Pyszkowo, Strzygi, Zalesie, Zieleniewo

Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty:
Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Burmistrza Chodcza w terminie:
1) wnioski – od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
- faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku

2) wnioski – od 1 sierpnia 2017 r. – do 31 sierpnia 2017 r.
- faktury VAT za okres od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 r.

Dokumenty:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
3. imienne faktury VAT lub kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
4. umowy dzierżawy, w przypadku, gdy o zwrot ubiega się dzierżawca

Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego:
- do 30 kwietnia 2017 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie  zawiadamiam,  że w dniu 1 marca 2017r. godzina 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu  Miasta  i  Gminy Chodecz  odbędzie się posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia,  Kultury i Sportu.

Przewidywany  porządek  posiedzenia:

1.  Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania

statutu.

2.  Rozpatrzenie spraw dotyczących wprowadzenia zmian związanych z reformą oświaty w

roku szkolnym 2017/2018.

3.  Sprawy bieżące :

- rozpatrzenie pism  skierowanych do Komisji.

Proszę  o niezawodne przybycie i udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie  zawiadamiam,  że w dniu 01 marca 2017 roku godz.  11:00 w pokoju  nr 10 Urzędu  Miasta i Gminy  Chodecz  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka  posiedzenia :

1.  Opinia Komisji w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz  na  rok 2017.

2.  Rozpatrzenie pisma w sprawie  dotacji na  wymianę kotła centralnego ogrzewania.

3.  Sprawy bieżące.

Zapraszam do  udziału  w  posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz  Makowiecki

Posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska

Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2017 roku godz. 9:00 w pokoju  nr  10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, odbędzie się  posiedzenie  Komisji  Obywatelskiej   i  Ochrony  Środowiska

Proponowana   tematyka  posiedzenia.

1.  Analiza korespondencji skierowanej do Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

2.  Sprawy bieżące .

Zapraszam  do  udziału  w  posiedzeniu  Komisji.


Przewodniczący

Komisji Obywatelskiej

i Ochrony  Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Nabór dzieci do Żłobka Samorządowego w Chodczu

Rusza nabór dzieci do Żłobka Samorządowego w Chodczu na rok żłobkowy 2017/2018.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

W związku z tym, wszyscy zainteresowani rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, zobowiązani są do:

 • zapoznanie się z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Chodczu oraz ich akceptacji,
 • wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka w wersji papierowej (formularz wniosku dostępny poniżej lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz),
 • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do sekretariatu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, pok. nr 2.

Rodzice (opiekunowie) dzieci, które zostaną przyjęte do Żłobka, zostaną powiadomieni indywidualnie o planowanym terminie podpisania umowy na korzystanie z usług Żłobka Samorządowego w Chodczu.

Ważne daty:

 • od 16 lutego do 6 marca  2017 r. – składanie przez rodziców wniosków do żłobka,
 • 13 marca 2017 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (www.chodecz.pl, www.bip.hodecz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz (ul. Kaliska 2) oraz w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu (ul. Waryńskiego 16),
 • od 16 marca do 30 marca 2017 r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania
  z usług żłobka.

W pierwszej kolejności do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci, które podczas oceny złożonego wniosku o przyjęcie do Żłobka, uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W CHODCZU

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję  XXIV  sesję   Rady   Miejskiej   w Chodczu  na  dzień  07  lutego  2017 roku   godz.   10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany  porządek  obrad.

1. Otwarcie.

-          stwierdzenie prawomocności obrad,

-          przyjęcie porządku obrad,

-          przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie  międzysesyjnym.

-     przedłożenie informacji przez  Burmistrza Chodcza,

-     dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach  Komisji  Rady  Miejskiej w okresie

międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.

-  udzielenie przez  Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych

wniosków z posiedzeń Komisji,

-  dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy    Chodecz na rok 2017 .

-     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  – P. Skarbnik MiG,

-     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

-     dyskusja,

-    podjęcie uchwały Nr  XXIV /170  /2017

5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2031 .

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – P. Skarbnik MiG,

-     opinia Komisji Budżetu i Finansów,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały Nr  XXIV /171 /2017

6. Podjęcie uchwały  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – P. Kierownik M-GOPS,

-     opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały  Nr  XXIV / 172 /2017,

7. Podjęcie uchwały w sprawie  Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – P. J. Chyziński ,

-     opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały Nr  XXIV / 173 /2017,

8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Miasto i Gminę Chodecz.

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – P. Radca Prawny,

-     opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,

-    dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr  XXIV / 174 /2017,

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – Przewodniczący Komisji,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały Nr  XXIV / 175 /2017,

10. Podjecie  uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chodczu na 2017 rok.

-     przedłożenie   informacji  w przedmiotowej sprawie  – Przewodniczący Komisji,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały  Nr XXIV/176/2017,

11. Interpelacje i zapytania  radnych .

12. Sprawy bieżące  i  wolne wnioski .

13. Zakończenie  obrad  sesji.

 

Zapraszam do udziału w obradach  sesji  Rady Miejskiej w Chodczu.

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

 

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
we Włocławku

zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego,

2.02.2017r. godz. 10.00 – 12.30,

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu

ul. Kaliska 2, pok. 5

Każdy kto jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć współfinansowanych
z Funduszy Europejskich może skorzystać z bezpłatnych porad specjalistki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku w zakresie: terminów naborów wniosków, warunków przyznania wsparcia, dokumentacji konkursowej w obszarach między innymi:

 • Wsparcia dla przedsiębiorstw: bony/vouchery na innowacje, kredyt technologiczny, planowanych instrumentów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
 • Nowego systemu wsparcia na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników;
 • Preferencyjnych mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Środków z funduszy Europejskich na projekty dla organizacji pozarządowych;
 • Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Konsultant udziela informacji o tym:

 • jakie wsparcie jest przewidziane dla osób, które są przewidziane do zwolnienia lub pracę utraciły w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • gdzie szukać informacji o projektach szkoleniowych powiązanych ze stażami, dotacjach na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób niepracujących;
 • wparcia dla młodych osób niepracujących na szkolenia i staże;
 • jakie wsparcie z funduszy europejskich planowane jest dla młodych rodziców powracających do pracy, na zapewnienie opieki nad maluszkami.

Zapraszamy też przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych poszukujących informacji na temat zasad przygotowania projektów  inwestycyjnych czy społecznych.

 

2.02.2017 r. MPI Chodecz(1)-1