Get Adobe Flash player

KLAUZULA INFORMACYJNA MIASTA I GMINY CHODECZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Chodecz danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz.Adres : 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2, tel. 54 284 80 70.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w ramach konkursu LGD: 1/2018

loga1 929a4

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

szczegóły konkursu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2018 r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z odkrzaczaniem poboczy.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2018r. godzina 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu na rok szkolny 2018-2019 .

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia,Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Informacja

W dniu 16 maja 2018r. w tutejszym Urzędzie pok. 19 na I piętrze świadczona będzie obsługa osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Chodecz przez pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.