Get Adobe Flash player

Uwaga !

Harmonogram wywozu odpadów III kwartał

Czytaj więcej

Projekt „Powrót na rtnek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XLVI  sesję Rady Miejskiej w Chodczu w dniu  21 sierpnia  2014r. tj. czwartek  godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

 Proponowany  porządek  obrad:

 

  1. Otwarcie.

-     stwierdzenie prawomocności obrad,

-     przyjęcie porządku obrad,

-     przyjęcie  protokołu  z poprzedniej  sesji,

2.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

-     przedłożenie informacji przez  Burmistrza Chodcza,

-     dyskusja,

3.    Sprawozdania  o odbytych posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie

       międzysesyjnym.

-     przedłożenie  sprawozdań  przez  Przewodniczących  Komisji,

-     dyskusja,

4.   Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

      Chodecz na rok 2014.

     – przedłożenie  informacji  przez  Skarbnika  M i G,

     – opinia Komisji Budżetu i Finansów  – Przewodniczący K. Powietrzyński,       

     -  dyskusja,

     – podjęcie uchwały,

 5.  Interpelacje i  zapytania radnych.

 6.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 7. Zakończenie obrad sesji.

   Zapraszam do  udziału w obradach sesji.

 Przewodniczący Rady

 Danuta Warszawska

Turniej Beach Soccera

plakat

Dożynki 2014 – 31.08.2014

plakat dożynki 2014

Wypawka szkolna

Wypraka szkolna 2014/2015

I.      KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC FINANSOWA

 Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymują:

  • uczniowie klas II, III oraz VI, którzy spełniają kryterium dochodowe – 539 zł netto na osobę w rodzinie,
  • uczniowie

- słabowidzący,

-niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I oraz do gimnazjum.

Dofinansowanie zakupu podręczników  wynosi do:

225 zł – dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej,

 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej,

225 zł – uczeń :  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym               w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej  realizujący  kształcenie             w klasach II-III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

225 zł –uczeń:  z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy               II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

325 zł – uczeń :  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym               w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej  realizujący  kształcenie             w klasach IV-VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.

350 zł – uczeń :  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym               w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej  realizujący  kształcenie             w gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.


II.  ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 5 września 2014 r. do Dyrektora SZPO w Chodczu.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

-  uzasadnienie – w przypadku gdy dochód na osobę przekracza   kryterium dochodowe 539 zł netto a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

-   kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,

3. Do 6 września 2014 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Burmistrzowi Chodcza.
4. Po otrzymaniu listy Burmistrz ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą  i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunki bankowe poszczególnych szkół.
5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorowi szkoły dowodu zakupu podręczników –  imiennych faktur VAT lub rachunków.

6. Dowodu zakupionych podręczników składa się wraz z wnioskiem.

 

wniosek wyprawka 2014

FORMULARZ WNIOSKU MOŻNA POBRAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Wielkie Mecze Woli – 15.08.2014

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Adamowej wraz z mieszkańcami sołectwa zaprasza na Wielkie Mecze Woli

wola – zaproszenie