Get Adobe Flash player

SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zamieścił i na bieżąco aktualizuje monitoring suszy. Jest on dostępny pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0418063/

2 CHODECKIE ZABAWY NA WODZIE – FOTORELACJA

W minioną sobotę, 23 lipca 2016r. na plaży miejskiej w Chodczu  odbyły się „2 CHODECKIE ZABAWY NA WODZIE”.
Impreza została zorganizowana przez Burmistrza Chodcza Jarosława Grabczyńskiego przy współpracy Szkoły Pływania FALA. Podobnie jak w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. W licznych konkurencjach udział wzięli zarówno dorośli jak i dzieci.

Czytaj więcej

BIESIADA W PYSZKOWIE – WIDEORELACJA

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA SUSZY

Informujemy, że zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na dzień 10 lipca 2016 r. na terenie gminy Chodecz szkody spowodowane suszą wystąpiły w niżej wymienionych uprawach rolnych położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich;

kategorii I (gleby bardzo lekkie)
w uprawach: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,

kategorii II (gleby lekkie)
w uprawach: zboża jare, rzepak.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy posiadający wyżej wymienione uprawy rolne na glebach kategorii I i II mogą składać wnioski zgłoszenia szkód w uprawach rolnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu w pokoju nr 15 w terminie do 28 lipca 2016 r.
Zgłosić należy uprawy, które znajdują się na polu.

Wniosek zgłoszenia szkód załączony do informacji można pobrać w Urzędzie w pokoju nr 15, u sołtysa lub TUTAJ. Załącznik do wniosku

Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

OKRESOWA EMERYTURA ROLNICZA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej – 882,56 zł od 1 marca 2016 r.), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Osobie, która utraciła prawo do renty strukturalnej, Kasa wypłaci okresową emeryturę rolniczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę.

Gdy osoba taka ukończy wiek emerytalny, może zwrócić do Kasy z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli osoba udowodni, iż posiada 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Kasa takiej osobie może z urzędu przyznać emeryturę rolniczą, jeżeli z posiadanych przez Kasę danych wynika, że osoba legitymuje się 25 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2016r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zapoznanie Komisji z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zagrożenia suszą rolniczą oraz wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak

2 CHODECKIE ZABAWY NA WODZIE