Get Adobe Flash player

Umowa na dofinansowanie budowy placów zabaw

W bieżącym roku  dzieci z Chodcza zyskają nowe miejsca rekreacji – na terenie Chodcza powstaną dwa nowe place zabaw, jeden przy ul. Polnej a drugi przy przedszkolu. Miasto i Gmina Chodecz pozyskało dofinansowanie na realizację  operacji „Budowa ogólnodostępnych i niekomercyjnych placów zabaw przy ulicy Polnej oraz przy przedszkolu  w Chodczu”, dzięki niej nastąpi poprawa dostępności do ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Dofinansowanie pozyskano dzięki pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie operacji  odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej określone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Operacja odpowiada celom szczegółowym wynikającym z Lokalnej Strategii Rozwoju jakimi są:

- „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR”.

- „Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej”

Tym samym operacja „Budowa placów zabaw przy ulicy Polnej oraz przy przedszkolu  w Chodczu” przyczyni się do realizacji celu ogólnego LSR jakim jest „Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku”

Umowę o przyznaniu pomocy zawarto  w dniu 15.12.2017

Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 130 tyś. zł, z czego dofinansowanie wynosi 81 302 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – maj 2018 r.