Get Adobe Flash player

Obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 19 kwietnia 2018 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie  międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych  wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLI/269/2018,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLI/270/2018,

6. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – W. Gierkowska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLI/271/2018,

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu  za 2017r.
- przedłożenie sprawozdania – P. Kierownik MGOPS,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.