Get Adobe Flash player

XLII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 maja 2018 roku godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2017.
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017 r. – Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza, P. Tomasz Łuczak,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Przewodnicząca,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017r. Nr XLII/273/18,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nr XLII/274/18,
- głosowanie jawne,
- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok, Nr XLII/275/18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. A. Drzewiecka
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLII/276/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. J. Chyziński
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLII/277/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2018.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. R. Drzewiecki
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLII/278/18,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 maja 2018 roku godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,

- dyskusja,

 

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.

- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych wniosków z posiedzeń Komisji,

- dyskusja,

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2017.

- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017 r. – Skarbnik MiG,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,

- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza, P. Tomasz Łuczak,

- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Przewodnicząca,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2017r. Nr XLII/273/18,

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nr XLII/274/18,

- głosowanie jawne,

- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok, Nr XLII/275/18,

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. A. Drzewiecka

- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr XLII/276/18,

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. J. Chyziński

- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr XLII/277/18,

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2018.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. R. Drzewiecki

- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr XLII/278/18,

 

8. Interpelacje i zapytania radnych.

 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

10. Zakończenie obrad sesji.

 

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.