Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18
Numer konkursu LGD: *3/2018*

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1.  Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7* Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Więcej infoprmacji  pod linkiem http://www.kujawiaki.pl/1901-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4.html