Get Adobe Flash player

XLVII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 , późn. zm.) zwołuję  nadzwyczajną  XLVII   sesję   Rady   Miejskiej   w   Chodczu  na  dzień  26 września 2018  roku  godz.  8:30  – sala konferencyjna   Urzędu Miasta i Gminy Chodecz  ul. Kaliska 2.
Proponowany  porządek  obrad:

1.    Otwarcie.
-    stwierdzenie prawomocności obrad,
-    przyjęcie porządku obrad,
-    przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej sesji,

2.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie  międzysesyjnym.
-    przedłożenie informacji przez  Burmistrza Chodcza,
-    dyskusja,

3.  Wystąpienie  zaproszonych gości.

4.  Sprawozdania o odbytych posiedzeniach  Komisji  Rady  Miejskiej w okresie  międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
-  udzielenie przez  Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych  wniosków z posiedzeń Komisji,
-  dyskusja,

5.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy    Chodecz na rok 2018 .
-     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  – M. Matuszewska,
-     opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-     dyskusja,
-    podjęcie uchwały Nr  XLVII /300/2018,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032.
-     przedłożenie  informacji w przedmiotowej  sprawie  – P. Matuszewska,
-     opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-     dyskusja,
-    podjęcie uchwały Nr  XLVII /301/2018,

7.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze  2018 r.
-     przedłożenie  sprawozdania  – M. Matuszewska,
-     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania,
-     opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-     dyskusja,
-     przyjęcie  sprawozdania w głosowaniu,

8.   Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chodczu za okres kadencji 2014 – 2018.
- przedłożenie sprawozdania – P. Przewodnicząca.
- dyskusja,

9.   Interpelacje i zapytania  radnych.

10. Sprawy bieżące  i  wolne wnioski.

11. Zakończenie  obrad  sesji.

Zapraszam do udziału w obradach  sesji  Rady Miejskiej.