Get Adobe Flash player

Czysty Chodecz

Uwaga! Z dniem 1 lipca wchodzi w życie zmieniona ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od tego dnia całkowitej zmianie ulegnie system odbioru odpadów komunalnych. Dotychczas, właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z prywatnym przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowa ustawa zmienia dotychczasowy system w taki sposób, że teraz gmina stanie się właścicielem odpadów produkowanych na nieruchomościach zamieszkałych.

 

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Chodecz,
tak jak i w całej Polsce rozpocznie się od 1 lipca 2013 roku.

Zmiany istniejącego systemu są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej, stosowanej w Unii Europejskiej. Zmiany te mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013 roku

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Informacja o wywozie odpadów:

Informujemy , że w związku z obowiązującym od 1 lipca bieżącego roku nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  – odpady komunalne odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

W ramach opłaty, jaką będą uiszczać do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz właściciele nieruchomości, ZGK dostarczy na posesje, gdzie zadeklarowano selektywną zbiórkę, brązowe worki na odpady biodegradowalne. Jeśli na danej posesji znajduje się już jeden pojemnik, wówczas będzie służył do zbierania odpadów suchych (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło). Dodatkowy (oddzielny pojemnik będzie niezbędny do zbierania popiołu). Worki na odpady biodegradowalne można też odebrać od kierowcy śmieciarki lub w siedzibie zakładu.

Harmonogram wywozu odpadów będzie ogłaszany na stronie www.chodecz.pl.

 

informacje dodatkowe :

 

    • w określone dni wywozu nieczystości stałych z danego rejonu użytkownicy , właściciele posesji zobowiązani są do wystawienia o godz. 7:00 pojemnika na zewnątrz posesji w miejsce umożliwiające jak najszybszy dojazd pojazdem specjalistycznym . W uzasadnionych przypadkach : np. od osób chorych lub w podeszłym wieku pojemniki opróżniane będą na dotychczasowych warunkach po wcześniejszym uzgodnieniu w zakładzie .

 

    • w określone dni wywozu nieczystości stałych z danego rejonu właściciele posesji zobowiązani są do wystawienia pojemnika lub worków na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi gminnej to nie dalej niż 15 m od jej osi .

 

    • pojemniki na odpady będą do nabycia w miesiącu wrześniu w ZGK Chodecz
    • dla osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów w siedzibie zakładu lub u kierowcy śmieciarki dostępne są worki na odpady biodegradowalne w, których można składować: resztki obiadowe, liście i odpadową masę roślinną.