Get Adobe Flash player

Czysty Chodecz

 

Uwaga!

Nowe  zasady  segregacji odpadów komunalnych

Zmianie sposób segregacji  odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.  Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz przyjętym Uchwałą NR XLIII/282/2018 r. Rady Miejskiej w Chodczu odpady komunalne muszą być gromadzone w następujących pojemnikach:

1. odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

3.  odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

4. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

5. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się  w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

 

 

Informacja o wywozie odpadów:

Na terenie Miasta i Gminy Chodecz odpady komunalne odbiera:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
NIP 888-000-66-24

tel. 54 2848036
tel./fax 54 2848198
e-mail - biuro@zgkchodecz.pl

 

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tj. spełniających wymogi art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach). Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z pespektywą na lata 2023-2028″ uchwalonym Uchwalą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z pespektywą na lata 2023-2028″ na terenie Regionu 3 południowego znajdują się 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Instalacja zastępcza dla regionu 3 znajduję się w Służewie.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które zapewnią po rozbudowie istniejących instalacji: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po sortowaniu i mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych:

-          Machnacz gmina Brześć Kujawski „duży RIPOK” – Zarządzający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.ul. Komunalna 4, Włocławek. Instalacja posiada status RIPOK dla przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowania pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,

-          Inowrocław m. Inowrocław „duży RIPOK”. Zarządzający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, Inowrocław. Instalacja posiada status RIPOK dla przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowania pozostałości z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

-          Służewo gm. Aleksandrów Kujawski „mały RIPOK”. Zarządzający: EKOSKIAD Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. ul. Polna 87, Służewo. Instalacja posiada status RIPOK dla przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów.

 

Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Harmonogram wywozu odpadów będzie ogłaszany jest  na stronie www.chodecz.pl.

 

informacje dodatkowe :

 

    • w określone dni wywozu nieczystości stałych z danego rejonu użytkownicy , właściciele posesji zobowiązani są do wystawienia o godz. 7:00 pojemnika na zewnątrz posesji w miejsce umożliwiające jak najszybszy dojazd pojazdem specjalistycznym . W uzasadnionych przypadkach : np. od osób chorych lub w podeszłym wieku pojemniki opróżniane będą na dotychczasowych warunkach po wcześniejszym uzgodnieniu w zakładzie .

 

    • w określone dni wywozu nieczystości stałych z danego rejonu właściciele posesji zobowiązani są do wystawienia pojemnika lub worków na zewnątrz posesji , jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi gminnej to nie dalej niż 15 m od jej osi .