Get Adobe Flash player

Segregacja odpadów = troska o środowisko

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W naszym kraju obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów w tym 11 milionów ton stanowią odpady komunalne. Z analiz wynika, że każdy mieszkaniec wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Segregacja odpadów komunalnych pomoże efektywnie zadbać o nasze środowisko naturalne. Warto o tym, pamiętać, bo zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na suche i mokre to nic trudnego.

Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów.

Na terenie miasta i gminy Chodecz prowadzi się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych:

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym także odpady zielone
  przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • popiół

Uwaga! Odpady:

-papier i tektura
-tworzywa sztuczne
-metale
-opakowania wielomateriałowe
-szkło

Mogą być umieszczane w jednym pojemniku!

 

Segregujmy! Dbajmy o nasze środowisko naturalne!