Get Adobe Flash player

Segregacja odpadów = troska o środowisko

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W naszym kraju obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów w tym 11 milionów ton stanowią odpady komunalne. Z analiz wynika, że każdy mieszkaniec wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Segregacja odpadów komunalnych pomoże efektywnie zadbać o nasze środowisko naturalne.

Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów.

Na terenie miasta i gminy Chodecz prowadzi się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych:

1. papier,

2. szkło,

3. metale,

4. tworzywa sztuczne,

5. opakowania wielomateriałowe,

6. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

7. przeterminowane leki i chemikalia,

8. zużyte baterie i akumulatory,

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11. odpady budowlane i rozbiórkowe,

12. zużyte opony,

13. popiół.

Frakcję odpadów, o której mowa w pkt.1 w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

Frakcję odpadów, o której mowa w  pkt. 2 w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

Frakcje odpadów, o których mowa w  pkt. 3 oraz  pkt.4 i pkt. 5 w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Frakcję odpadów, o której mowa w pkt. 6, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów   mogą być zbierane i odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie gminy lub dostarczone do PSZOK.

Przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w aptekach prowadzących zbiórkę  – w godzinach ich pracy, lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów – w godzinach ich pracy;

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów – w godzinach ich pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się  sprzedażą takiego sprzętu;

Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;

Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;

Popiół będzie odbierany:

a) z terenu wiejskiego w okresie od 1 października do 30 kwietnia – raz na dwa miesiące,

b) z terenu miasta w okresie od 1 października do 30 kwietnia – dwa razy w miesiącu,

c) w pozostałym okresie popiół będzie odebrany jeden raz lub można go dostarczać do  punktu selektywnej zbiórki odpadów

 

Segregujmy! Dbajmy o nasze środowisko naturalne!