Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 202
3 poz. 1469) Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie
z uchwałą nr
LVIII/389/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2023r. dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 wynoszą:

zyczenia

WYNIKI KONKURSU pn. Bądź EKO na swoim podwórku"

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na Bądź EKO na swoim podwórku" w terminie od 07 listopada do 30 listopada 2023 r. wpłynęło 11 prac:

1. Izabela Wachulak, klasa IV a,

2. Bartosz Lewandowski, klasa  Vb,

3. Brajan Grzelak, klasa IV b,

4. Filip Strębski, klasa II b,

5. Piotr Kaczmarek, klasa IV b,

6. Helena Lewandowska, klasa III a,

7. Julia Siedlecka, klasa I c,

8. Jakub Siedlecki, klasa Va,

9. Julia Nelsen, klasa II b,

10. Jakub Nelsen, klasa IV c,

11. Gabriela Mikołajewska, klasa III a.

Biorąc pod uwagę ilość prac, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz ich jakość wykonania, Komisja konkursowa podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagrody każdemu uczestnikowi konkursu za trud i zaangażowanie w wykonanie swoich prac.

Ponadto, wg oceny Komisji praca Izabeli Wachulak zasłużyła na szczególne wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział w konkursie! :)

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CHODECZ!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469) rozpoczęły się kontrole dotyczące nieczystości ciekłych. Z związku z tym przypominamy, że na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy, Burmistrz Chodcza zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wymagane dokumenty:

  • Umowa  z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczania opłat za te usługi.