Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ostrzega przed nieuczciwymi wykonawcami. Więcej informacji TUTAJ.

Umowa na odnowę nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz – Wola Adamowa PODPISANA!

Miło nam poinformować mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, że w dniu dzisiejszym w siedzibie rzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn.: "Odnowa nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz – Wola Adamowa od km 40 + 042 do km 45 + 540 dł. 5,498 km".

Trasa zostanie zmodernizowana na odcinku o długości 5,5 km pomiędzy Chodczem i Wolą Adamową. Przygotowana wcześniej dokumentacja zakłada wzmocnienie nośności jezdni. Wzdłuż jezdni, która zyska standardowe 6 metrów szerokości powstaną pobocza. Oczyszczona zostanie część przyległych rowów. Prace mają zostać ukończone jeszcze w tym roku. Wybranym w przetargu wykonawcą została firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycja pochłonie blisko 15 mln zł, a termin jej realizacji - do końca 2023 roku.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy prac, firma planuje wejść na teren budowy już w przyszłym tygodniu. Czekamy z niecierpliwością na efekt końcowy prac!

Więcej informacji na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/40698-zmodernizowana-droga-przez-kujawy

20230726 085639

20230726 085646

20230726 085700

Granty dla kół gospodyń wiejskich na projekty kulturalne; do wzięcia 7,5 tys. zł!!!

Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o przyznanie grantu w programie Fundacji Banku Pekao dla kół gospodyń wiejskich na organizację przedsięwzięć dotyczących m.in. upowszechniania kultury i tradycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł.

Program przewiduje wsparcie działań kół gospodyń wiejskich w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zgodnie z regulaminem, w programie mogą brać udział KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło może złożyć tylko jeden wniosek. 

Środki pozyskane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji dostępnych na stronach:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-projekty-kulturalne-do-wziecia-75-tys

https://granty.pl/512671/

https://fundacja.pekao.com.pl/ords/r/fbp_fo/app/nowy-wniosek

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2023/2024


Pomoc materialna przysługuje:

 

a)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chodecz.

 

Stypendium nie przysługuje:
a)    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chodecz.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a)    rodziców niepełnoletniego ucznia
b)    pełnoletniego ucznia
c)    dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a)    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c)    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d)    zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
e)    nakaz płatniczy za 2023r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f)    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika od nieściągalności alimentów
g)    odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2023r.
h)    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2022r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).


Wnioski można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, pokój nr.10


W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  54/ 284-80-70 wew.5

Termin składania wniosków – od 1 do 15 września 2023r.

WNIOSEK

zabawy_na_wodzie_plakat.png