Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Utrzymanie i stan placów zabaw.
2. Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Więcej informacji TUTAJ.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców III”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 6 maja do 14 czerwca 2019 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16, pracę plastyczną (praca płaska wykonana dowolną techniką, format maksymalnie A4) o tematyce - jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciałbym spędzać wolny czas (np.: plac zabaw, plaża, park linowy itp.). 

Więcej informacji TUTAJ.

Szanowni Państwo,

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia wszelkiego dobra, pokoju, nadziei i miłości.
Niech rozbrzmiewa zwycięskie Alleluja i napełnia radością całą ziemię,
a Chrystus Zmartwychwstały niech błogosławi w codziennym życiu.

 
 Przewodniczący Rady
Anna Twardowska
 Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński
  
 wraz z Radnymi
Rady Miejskiej
 wraz z Pracownikami
 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

Wielkanoc, 21 kwietnia 2019 r.

 jajki

 

 

 

Wielkanoc, 21 kwietnia 2019 r.