Informujemy, że z dniem 9 października 2019 roku zostaje uruchomione Targowisko Miejskie w Chodczu przy Alei Zwycięstwa.

Przypominamy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego zadania pn.: „Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od dnia 03 października w sali konferencyjnej UMiG w Chodczu, ul. Kaliska 2 w godz. od 8 do 15 będą wydawane protokoły strat spowodowanych klęską suszy w 2019 r. Protokół odbiera wnioskodawca osobiście za okazaniem dowodu osobistego bądź inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

BIP 20191002 094646 001

BIP 20191002 094646 002

BIP 20191002 094646 003

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 października 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz.
2. Analiza Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Burmistrz Chodcza na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. jest udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2, pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński