bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19
Numer konkursu LGD: 6/2019

Więcej informacji na stronie: http://www.kujawiaki.pl/2190-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2019.html

W uzupełnieniu informacji dot. suszy niniejszym informuje się zainteresowanych rolników, że wnioski o oszacowanie strat należy składać w pok. nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz do dnia 17 lipca 2019 r.

Straty mogą być szacowane jedynie w uprawach pozostających na polu. W przypadku planowanego zbioru przed oszacowaniem strat przez komisję należy o tym powiadomić Przewodniczącego Komisji, Pana Wiesława Feliniaka, tel. 666 537 725 lub pracownika UMiG Chodecz, Nowakowskiego Eugeniusza, tel. 54 2848 070, w. 18

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2019r. godz. 7:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Przygotowanie Gminy do sezonu letniego.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
2.Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach teren gminy Chodecz został uznany za zagrożony suszą. Według stanu na dzień 30.06.2019 susza wystąpiła na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie) w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie) w zbożach jarych. W związku z powyższym rolnicy posiadający w/w uprawy na wskazanych kategoriach gleb mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w pok. nr 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.
Wniosek można pobrać ze strony bip.chodecz.pl w zakładce aktualności, w pok. 15 UMiG Chodecz, ul. Kaliska 2 w godzinach pracy Urzędu i od 10 lipca u sołtysów z terenu gminy Chodecz.
We wniosku należy rozpisać powierzchnie wszystkich upraw zgodnie z powierzchnią podaną we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Wniosek dostępny TUTAJ

Oświadczenie hodowcy o stratach w paszy TU