Nawet 250 tys. zł na edukacyjne półkolonie; wystartował nabór w programie „Małe Miasto"


Od 21 lutego jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, fundacje oraz stowarzyszenia rejestrowe mogą składać wnioski w VII edycji konkursu grantowego „Małe Miasto". Projekty powinny być realizowane w formie półkolonii, w gminach do 100 tys. mieszkańców. Pięć najlepszych propozycji otrzyma grant w wysokości do 250 tys. zł.
Program „Małe Miasto" ma być symulacją życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu. Przez pięć dni, uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Biorą też udział w warsztatach edukacyjnych u przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże. Po projekcie, na terenie gminy powinna powstać realna inwestycja dla dzieci np. element placu zabaw.

Środki pozyskane w konkursie można wydać m.in. na wynagrodzenie dla opiekunów, wychowawców oraz osób prowadzących zajęcia. Można też sfinansować opracowanie i produkcję materiałów, wyżywienie, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestników oraz inwestycję dla dzieci.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 29 kwietnia za pomocą systemu elektronicznego: https://dotacje.fundacjabgk.pl/login .
Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/nawet-250-tys-zl-na-edukacyjne-polkolonie-wystartowal-nabor-w-programie

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zze ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Lato w Teatrze. Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry, inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych.
https://granty.pl/25/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Teatry i inne samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe (w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich).
Wnioskodawca musi dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych oraz gwarantować gotowość do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim.
Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Termin składania wniosków:
22 marca 2024

Równać Szanse – Małe Granty. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Preferowane są projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
https://granty.pl/451983/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA I DORADZTWO

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Realizowane projekty powinny dawać szansę na:
1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Realizowane projekty mają:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.

Termin składania wniosków:
26 lutego 2024

Polska dziś i jutro. Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.
https://granty.pl/513336/

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:
– stowarzyszenia, fundacje;
– szkoły, przedszkola;
– kluby sportowe;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– parafie;
– domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;
– szpitale;
– domy dziecka;
– inne organizacje/instytucje.

Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków