2018b

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/24/18,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/25/18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla sołtysów Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/26/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Alkoholowej i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/27/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/28/18,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.

W dwa poniedziałki – 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r., Urząd Miasta i Gminy w Chodczu będzie działał w zmienionych godzinach.

Urząd będzie czynny:

- 24 grudnia 2018 r. w godz. 7:30 - 12:00
- 31 grudnia 2018 r. w godz. 7:30 - 14:00

Kasa będzie czynna w godz. 7:30 - 10:00

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy !

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną III sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 14 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie. stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 7 /18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia liczby ich członków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/17/18,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 8 /18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/18 /18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/19/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostki pomocniczej na terenie Miasta Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/20/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/21/18,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/22/18,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodczu uprzejmie informuje, że do dnia 20.12.2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodczu można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Chodecz, które w roku 1968 zawarły związek małżeński i jeszcze nie złożyły wniosku
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać takiego zgłoszenia w USC Chodecz pok. 17 lub telefonicznie pod nr tel. 054 2848070.

Urząd Stanu Cywilnego w Chodczu przyjmuje również zgłoszenia par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone.

Przy zgłaszaniu par małżeńskich proszę podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.