bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-272/19
Numer konkursu LGD: 2/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
CEL OGÓLNY2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)


Oś Priorytetowa 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Więcej informacji na stronie LGD Dorzecza Zgłowiączki pod adresem www.kujawiaki.pl

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2019r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną VII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 12 marca 2019 roku godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie.

  • stwierdzenie prawomocności obrad,

  • przyjęcie porządku obrad,

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  • przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,

  • dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie

międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.

- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie przyznania diet dla sołtysów.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/47/19,

5. Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/48/19,

6. Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/49/19,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet dla sołtysów.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/50/19,

8. Podjęcie uchwały w sprawie inkaso dla sołtysów.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/51/19,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na drodze powiatowej w m. Kromszewice.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/52/19,

10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/53/19,

11.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały Nr VII/54/19,

12. Interpelacje i zapytania radnych .

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

14. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodczu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Anna Twardowska