Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 marca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4 863 zł 74 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. /M.P. z dnia 12 lutego 2019 r. poz. 155/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 lutego 2019 r. poz. 200/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

2019

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, udostępnił w swojej siedzibie dwa stanowiska komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wypełnianie wniosków odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta w obecności pracownika WFOŚiGW, który udziela wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania. Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-433-czyste_powietrze_pomoc_w_wypelnianiu.html

Poniżej najważniejsze linki dotyczące Programu:

Dokumenty pomocnicze do wypełnia wniosku o dofinansowanie: https://wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html

Wymagana dokumentacja w ramach Programu: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/

Wniosek o dofinansowanie (dostępny tylko po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta): https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

--

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019r. godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną VI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 lutego 2019 roku godz. 16:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie
- międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet dla sołtysów.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/36/19,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/37/19,

6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w 2019 roku”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/38/19,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/184/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/39/19,

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/77/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/40/19,

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/159/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/41/19,

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/42/19,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/43/19,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/44/19,

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/45/19,

14. Interpelacje i zapytania radnych .

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

16. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodczu. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej 


Anna Twardowska