Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/EFS/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania        społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

usług wzajemnościowych, samopomocowych,

lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD http://www.kujawiaki.pl/2016-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2018-efs-pg.html

 

Ogłoszenie o naborze wniosków  3/2018/EFS/PG

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Numer konkursu LGD: 3/2018/EFS/PG

 TYP PROJEKTU:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe ( w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. : rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Świetlice środowiskowe

 

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD   http://www.kujawiaki.pl/2018-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2018-efs-pg.html 

 

2018b

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- udzielenie przez Burmistrza Chodcza odpowiedzi i wyjaśnień co do przedłożonych wniosków z posiedzeń Komisji,
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/24/18,

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/25/18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla sołtysów Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/26/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Alkoholowej i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/27/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr IV/28/18,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.

W dwa poniedziałki – 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r., Urząd Miasta i Gminy w Chodczu będzie działał w zmienionych godzinach.

Urząd będzie czynny:

- 24 grudnia 2018 r. w godz. 7:30 - 12:00
- 31 grudnia 2018 r. w godz. 7:30 - 14:00

Kasa będzie czynna w godz. 7:30 - 10:00

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy !