Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną III sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 14 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie. stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 7 /18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia liczby ich członków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/17/18,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/ 8 /18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/18 /18,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/19/18,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostki pomocniczej na terenie Miasta Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/20/18,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/21/18,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr III/22/18,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji.

Proszę o udział w obradach sesji.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodczu uprzejmie informuje, że do dnia 20.12.2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodczu można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Chodecz, które w roku 1968 zawarły związek małżeński i jeszcze nie złożyły wniosku
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać takiego zgłoszenia w USC Chodecz pok. 17 lub telefonicznie pod nr tel. 054 2848070.

Urząd Stanu Cywilnego w Chodczu przyjmuje również zgłoszenia par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone.

Przy zgłaszaniu par małżeńskich proszę podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są:

I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Cel Ogólny III

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są:

I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Cel Ogólny II

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są:

I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Cel Ogólny I