Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Program Stypendialny Horyzonty. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Program ma motywować stypendystów do:

– osiągania lepszych wyników w nauce,

– opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

– zaangażowania społecznego.

https://granty.pl/520228/

Rodzaj wsparcia:

STYPENDIUM

Kto może złożyć wniosek ?

Ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości.

Wymagania dla kandydatów/kandydatek:

1. Średni, miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę.

2. Kandydaci/kandydatki muszą:

– kończyć szkołę podstawową w bieżącym roku,

– mieszkać na stałe w miejscowości do 30.000 mieszkańców,

– mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce,

– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024 (I faza rekrutacji)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2024r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 2024

Należy pamiętać, że od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać dodatkowe wymogi dla urządzeń grzewczych. Pod szczególną kontrolą znajdą się pompy ciepła oraz kotły na pellet. Co to oznacza w praktyce? Ogólnie rzecz biorąc, zmiany zakładają weryfikację parametrów technicznych przez niezależnie akredytowane laboratoria, a beneficjenci będą mogli „wybrać” urządzenie wyłącznie spośród tych znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Podobne podejście będzie dotyczyć kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny. Przy czym, w przypadku tych urządzeń nie przewiduje się weryfikacji parametrów przez akredytowane laboratoria, a jedynie obowiązkowy wybór z listy ZUM.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

https://granty.pl/445541/

Rodzaj wsparcia:

NAGRODA HONOROWA

NAGRODA PIENIĘŻNA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, wpisane oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).

2. Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami IV edycji konkursu nie mogą być KGW będące laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzednich edycji konkursu.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024