PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program przewiduje dotacje na:
1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
2. Zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
https://granty.pl/520175/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Wsparcie nie przysługuje właścicielom:
– ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk;
– chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Termin składania wniosków:
20 lutego – 20 marca 2024

WzMOCnij swoje otoczenie - granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:
a) Aktywność fizyczna.
b) Bezpieczeństwo.
c) Edukacja.
d) Ochrona zwierząt
e) Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
f) Środowisko naturalne.
g) Zdrowie.
https://granty.pl/419430/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Gminy i powiaty.
2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne.
3. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program.
Jednostki OSP mogą wziąć udział w Programie na poniższych zasadach:
1. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako podmioty, które są w pierwszej kolejności dysponowane do reagowania na zdarzenia na terenie infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć – 220 i 400 kV – należącej do Organizatora, mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji projektów wspierających działalność ratowniczo-gaśniczą, np. zakup strojów ochronnych, pomp, węży tłoczonych, łodzi ratunkowych oraz projektów społecznych.
2. Jednostki nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji wyłącznie projektów społecznych, których korzyści będą odczuwalne dla mieszkańców gmin i powiatów, np. w drodze realizacji działań tj. remonty remiz spełniających funkcje wiejskich świetlic, zakupu sprzętu medycznego ratującego życie. np. defibrylatorów, czy prowadzenie kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Termin składania wniosków:
15 lutego – 15 marca 2024

Kultura – Interwencje, program ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski o dotacje mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, instytucje kościelne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
https://granty.pl/1332/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR).
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Termin składania wniosków:
marca 2024

Polska dziś i jutro 

program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
https://granty.pl/513336/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:
– stowarzyszenia, fundacje;
– szkoły, przedszkola;
– kluby sportowe;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– parafie;
– domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;
– szpitale;
– domy dziecka;
– inne organizacje/instytucje.

Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków

1

Umowa na kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 podpisana!

Informujemy, że dnia 6 lutego, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę odcinka DW 269 na odcinku od Woli Adamowej do Chocenia. Długość odcinka objęta umową to 2,908 km.