Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana  tematyka  posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
3. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020 oraz WPF na lata 2020-2033.
4. Opiniowanie uchwał na sesję.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.      

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

plakatChodecz 1

BIP 20191210 104924 001

BIP 20191210 104924 002

BIP 20191210 104924 003

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020r.
2. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Analiza projektu budżetu w zakresie zadań Komisji na rok 2020.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,
130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. (4 931 zł 59 gr).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 14 listopada 2019 r. poz. 1072/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 21 listopada 2019 r. poz.1128/.
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy