Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 29 październik 2019 roku godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 października 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Ustalenie opłaty targowej.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 października 2019r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Chodczu od handlowców, przedsiębiorców i rolników.
2. Sprawy bieżące.

Prosimy o udział w posiedzeniu Komisji.

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz – również rolników - na spotkanie informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem dofinansowania z środków zewnętrznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (sala konferencyjna – I piętro).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.