Równać Szanse – Małe Granty. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Preferowane są projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
https://granty.pl/451983/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA I DORADZTWO

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Realizowane projekty powinny dawać szansę na:
1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Realizowane projekty mają:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.

Termin składania wniosków:
26 lutego 2024

Polska dziś i jutro. Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.
https://granty.pl/513336/

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:
– stowarzyszenia, fundacje;
– szkoły, przedszkola;
– kluby sportowe;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– parafie;
– domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;
– szpitale;
– domy dziecka;
– inne organizacje/instytucje.

Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków

Z Kobietami – Patriotkami. Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.
https://granty.pl/511664/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, w tym m.in:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– szkoły,
– przedszkola,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– kościelne osoby prawne,
– muzea,
– domy kultury,
– biblioteki,
– inne instytucje kultury,
– podmioty lecznicze,
– domy dziecka,
– inne organizacje/instytucje.

Termin składania wniosków:
do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program przewiduje dotacje na:
1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
2. Zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
https://granty.pl/520175/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Wsparcie nie przysługuje właścicielom:
– ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk;
– chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Termin składania wniosków:
20 lutego – 20 marca 2024

WzMOCnij swoje otoczenie - granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:
a) Aktywność fizyczna.
b) Bezpieczeństwo.
c) Edukacja.
d) Ochrona zwierząt
e) Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
f) Środowisko naturalne.
g) Zdrowie.
https://granty.pl/419430/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Gminy i powiaty.
2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne.
3. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program.
Jednostki OSP mogą wziąć udział w Programie na poniższych zasadach:
1. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako podmioty, które są w pierwszej kolejności dysponowane do reagowania na zdarzenia na terenie infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć – 220 i 400 kV – należącej do Organizatora, mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji projektów wspierających działalność ratowniczo-gaśniczą, np. zakup strojów ochronnych, pomp, węży tłoczonych, łodzi ratunkowych oraz projektów społecznych.
2. Jednostki nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji wyłącznie projektów społecznych, których korzyści będą odczuwalne dla mieszkańców gmin i powiatów, np. w drodze realizacji działań tj. remonty remiz spełniających funkcje wiejskich świetlic, zakupu sprzętu medycznego ratującego życie. np. defibrylatorów, czy prowadzenie kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Termin składania wniosków:
15 lutego – 15 marca 2024