2712

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, słabo rozwiniętej infrastruktury turystycznej oraz niskiego wykorzystania zabytków historycznych i dóbr kultury, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, braku infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (baseny, ścieżki rowerowe, place zabaw), braku lub niezadowalającego stanu technicznego dróg lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 202
3 poz. 1469) Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie
z uchwałą nr
LVIII/389/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2023r. dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 wynoszą:

zyczenia

WYNIKI KONKURSU pn. Bądź EKO na swoim podwórku"

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na Bądź EKO na swoim podwórku" w terminie od 07 listopada do 30 listopada 2023 r. wpłynęło 11 prac:

1. Izabela Wachulak, klasa IV a,

2. Bartosz Lewandowski, klasa  Vb,

3. Brajan Grzelak, klasa IV b,

4. Filip Strębski, klasa II b,

5. Piotr Kaczmarek, klasa IV b,

6. Helena Lewandowska, klasa III a,

7. Julia Siedlecka, klasa I c,

8. Jakub Siedlecki, klasa Va,

9. Julia Nelsen, klasa II b,

10. Jakub Nelsen, klasa IV c,

11. Gabriela Mikołajewska, klasa III a.

Biorąc pod uwagę ilość prac, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz ich jakość wykonania, Komisja konkursowa podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagrody każdemu uczestnikowi konkursu za trud i zaangażowanie w wykonanie swoich prac.

Ponadto, wg oceny Komisji praca Izabeli Wachulak zasłużyła na szczególne wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział w konkursie! :)