Eko-gospodyni - Program wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

https://granty.pl/510579/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek?

Koła gospodyń wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Termin składania wniosków:

31 lipca 2024

ds

Materiał siewny. Pomoc de minimis. Kampania 2024

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - KAMPANIA 2024

Termin naboru

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

 

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MAJA 2024 R. DOKONALI SPRZEDAŻY PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA LUB MIESZANEK ZBOŻOWYCH

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU Z LGD STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIACZKI

Plakat