Premie dla młodych rolników - Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Premie są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR). Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://granty.pl/523864/

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która:
1. W dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).
2. Rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej.
3. Ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
4. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
5. Złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.Kto może złożyć wniosek?

Termin składania wniosków:

16 sierpnia 2024 r.

Zaproszenie_Forum.jpg

1706Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 5 ust. 6 Uchwały nr LVI/380/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 20 wrześnie 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/4146/PolskiLad  Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto i Gmina ogłasza nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta i Gminy Chodecz z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

  • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • prowadzić zarejestrowane tam:
  1. chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
  2. chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
  3. hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć środki?

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
  • 2960 zł za jedną bramę;
  • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-zapobiegajace-rozprzestrzenianiu-sie-asf--wnioski-od-27-czerwca

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2024r. godz. 16:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Posiedzenie wyjazdowe – przygotowanie gminy do sezonu letniego.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska