Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

https://granty.pl/445541/

Rodzaj wsparcia:

NAGRODA HONOROWA

NAGRODA PIENIĘŻNA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, wpisane oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).

2. Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami IV edycji konkursu nie mogą być KGW będące laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzednich edycji konkursu.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024

zur

Drogowskaz - Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

https://granty.pl/511528/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacje, Stowarzyszenia Rejestrowe i Nierejestrowe) lub klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Instytucje  publiczne  (np.: przedszkole  publiczne,  szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy).

Termin składania wniosków:

24 marca 2024

Odpowiedzialni Społecznie - Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

https://granty.pl/511480/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:

– stowarzyszenia, fundacje,

– szkoły, przedszkola,

– kluby sportowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– kościelne osoby prawne,

– muzea, domy kultury, biblioteki,

– inne instytucje kultury,

– podmioty lecznicze,

– domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.

Termin składania wniosków:

do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 07 marca 2024 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad: