Granty dla kół gospodyń wiejskich na projekty kulturalne; do wzięcia 7,5 tys. zł!!!

Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o przyznanie grantu w programie Fundacji Banku Pekao dla kół gospodyń wiejskich na organizację przedsięwzięć dotyczących m.in. upowszechniania kultury i tradycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł.

Program przewiduje wsparcie działań kół gospodyń wiejskich w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zgodnie z regulaminem, w programie mogą brać udział KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło może złożyć tylko jeden wniosek. 

Środki pozyskane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji dostępnych na stronach:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-projekty-kulturalne-do-wziecia-75-tys

https://granty.pl/512671/

https://fundacja.pekao.com.pl/ords/r/fbp_fo/app/nowy-wniosek