Miasto i Gmina Chodecz w roku 2023 uzyskało następujące poziomy:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 40,10 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,67 %
  • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych –  21,60 %

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2022 uzyskało następujące poziomy:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 32,6285 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 17,56%
• poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 23,11 %

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2021 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 40 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 26,97%

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2020 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 50,74 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 22,26%

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%