Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami - nabór wniosków od 25.10.2023

ARiMR informuje, iż w dniu 18.10.2023 r. ukazało się w prasie i na stronie internetowej ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 150 tys. zł.

Poziom dofinansowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.

Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Powyższy nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r. Wzory dokumentów aplikacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.link zewnętrzny (https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-25-pazdziernika-2023-r-do-24-listopada-2023-r)

Wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.