LVIII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 30 listopada 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Chodecz od Gminy Boniewo części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/386/23,

5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXV/144/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/387/23,

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto i Gminę Chodecz oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Drzewiecka Agata,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/388/23,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/389/23,

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów, - dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/390/23,

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/391/23,

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/392/23,

11. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Grabczyńska Dorota,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/393/23,

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/394/23,

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/395/23,

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Statutowej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/396/23,

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVIII/397/23,

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska