Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 202
3 poz. 1469) Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie
z uchwałą nr
LVIII/389/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2023r. dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 wynoszą:

- 29,90 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie;

- 59,80 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - opłata podwyższona
w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

- zwolnienie w części dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dotyczące kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne

w przydomowym kompostowniku nie uległo zmianie.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

WAŻNE !

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, zgon ) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych !