NABORY ARiMR DLA ROLNIKÓW!!!

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar B – produkcja energii z promieniowania słonecznego.

Program przewiduje dofinansowanie zakupu:
– mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
– instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
– magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret drugie,
– pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze,
– systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze-czwarte.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek:
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia określone warunki.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2023

https://granty.pl/518844/