Równać Szanse – Małe Granty. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Preferowane są projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
https://granty.pl/451983/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA I DORADZTWO

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Realizowane projekty powinny dawać szansę na:
1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Realizowane projekty mają:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.

Termin składania wniosków:
26 lutego 2024