1007

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu w dniu 21 listopada br. podpisała umowę o dofinansowanie dla operacji pn.: „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

Wartość przyznanego dofinansowania: 158 812,00 zł co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres projektu obejmuje:

  • budowę nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią na Placu Kościuszki w Chodczu,
  • zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej (tj. ławki i kosze na śmieci), które będą zlokalizowane na terenie działek 372/2 i 232/1 w Chodczu,
  • zakup sprzętu wodnego (tj. 8 kajaków i 3 rowerki wodne), który będzie bezpłatnie wypożyczany.

Celem planowanej operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz  poprzez budowę placu zabaw i zakup sprzętu wodnego.

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do dnia 30.06.2024 r